Auteur archieven: Daisy Rycquart

CCNR Marktobservatie – Jaarverslag 2023

Prachtige verwerking door de Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR) van de CITBO vrachtgegevens in de annual report 2023.

Voor het vervoer van vloeibare lading binnen het ARA-gebied in zijn ruimste omvang, tussen Amsterdam, Antwerpen, Vlissingen, Gent, Rotterdam en Terneuzen, werd een analyse gemaakt van de vrachtprijzen op de spotmarkt, op basis van een door de tankercoöperatie CITBO28 verstrekte dataset . De marktaandelen van de verschillende vervoerde productgroepen waren als volgt:

• gasolie en gasolieblends: aandeel van 38% in 2022 (41% in 2021)

• benzine en blends: aandeel van 29% in 2022 (24% in 2021)

• biodiesel: aandeel van 26% in 2021 (28% in 2021) • chemicaliën: aandeel van 6% in 2022 (5% in 2021)

• zware en overige producten: aandeel van 1% in 2022 (3% in 2021)

Over de gehele periode tussen het derde kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2023 waren de vrachtprijzen voor chemicaliën alsook benzine en blends vrij stabiel, behalve in de perioden van laag water. Voor gasolie en gasolieblends was, net als voor biodiesel, de algemene trend meer neerwaarts gericht. Ook hier vormden de perioden met laagwater een uitzondering.

Bekijk het volledige rapport via deze link.

CCNR Marktobservatie – April 2023

De eerste helft van 2022 registreerde een daling van 2,8% in het Europese binnenland prestaties van het goederenvervoer over de binnenwateren, vergeleken met dezelfde periode in 2021.

Na het bescheiden herstel dat begin 2022 opgetekend werd, nam de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne veroorzaakte een daling van het vrachtvervoer op de Rijn voor bijna alle ladingsegmenten, vooral voor het transport van zand, stenen en grind. De uitzondering was het vervoer van kolen, dat toenam met 25,7%. De oorlog had ook grote gevolgen voor het goederenvervoer over de Donau, vooral graantransport op de Midden-Donau.

De olieprijzen en brandstofprijzen stegen in januari naar hun hoogste niveau sinds januari 2006 de eerste helft van 2022. De vrachttarieven zijn in de eerste helft van 2022 licht gedaald maar gestaag toegenomen door de laagwaterperiode van juli en augustus 2022. De spotmarkttarieven voor droge bulk lieten de sterkste stijging zien van de verschillende marktsegmenten.

Door de laagwaterperiode zomer 2022 de gemiddelde beladingsgraad van de binnenvaartschepen op de Bovenrijn daalde van meer dan
56% in mei 2022 tot ongeveer 31% in augustus 2022.

Bekijk het volledige rapport (Engelstalig) via deze link.

ISGINTT 2.0 Publicatie

De 2e versie van de International Safety Guide for Inland Navigation Tank-Barges and Terminals (ISGINTT) werd op 13 februari 2023 voorgesteld in het Havenhuis van Antwerpen.

Deze gids bevat bijgewerkte aanbevelingen voor binnenvaarttanker- en terminalpersoneel over het veilig vervoeren en behandelen van vloeibare binnenvaarttankerladingen. Het is relevant voor binnenvaarttankers op basis van aardolie, chemicaliën of vloeibaar gas, evenals de terminals die deze binnenvaarttankers behandelen.

De tweede editie bevat bijgewerkte veiligheidsrichtlijnen voor de bediening van tankschepen en terminals. Het omvat veiligheidschecklists voor schip/wal- en schip/binnenschip-interfaces (en vice versa) en overslag van lading en slops. De gids is opgesteld door OCIMF en CCR in samenwerking met relevante Europese organisaties zoals ESO en EBU.

Download de ISGINTT 2.0 versie (Engelstalig) via deze link.

CCNR Marktobservatie – Jaarverslag 2022

Prachtige verwerking door de Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR) van de CITBO vrachtgegevens in de annual report 2022.

Er werden vrachtprijsindexen berekend voor gasolie en gasoliebestanddelen, benzine en benzinebestanddelen en biodiesel, gebaseerd op de vrachtprijzen op de spotmarkt. De vrachtprijzen voor deze drie goederensegmenten kenden in 2021 nogal uiteenlopende trends:

• gasolie en gasoliebestanddelen: in het vierde kwartaal van 2021 bereikte het tarief een recordhoogte. Dit is toe te schrijven aan de lage waterstanden eind 2021.

• benzine en benzinebestanddelen: dit segment liet over geheel 2020 een stabiele ontwikkeling zien die zich doorzette tot in het vierde kwartaal van 2021, waar een kleine beweging naar boven zichtbaar is.

• biodiesel: de vrachtprijs vertoonde in 2020 in grote lijnen een neerwaartse trend die zich tot in het derde kwartaal van 2021 heeft voortgezet. De laagwaterperiode in het vierde kwartaal van 2021 heeft de vrachtprijzen sterk doen stijgen.

Bekijk het volledige rapport via deze link.

 

CCNR Marktobservatie – April 2022

*CCNR Persbericht*

Het nieuwe bulletin over de Europese binnenvaart dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking met de Europese Commissie wordt uitgebracht, is onlangs verschenen.

Ondanks de lockdown-maatregelen in verband met de pandemie begin 2021, is de vervoersprestatie (TKM) over de binnenwateren in de EU in de eerste helft van 2021 met 4,3% gestegen in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor (van 66.021 mln. TKM naar 68.864 mln. TKM). Nederland en Duitsland, de twee landen met het hoogste aandeel binnenvaart in Europa, hebben beide een toename van de vervoersprestatie gemeld. Voor Nederland bedroeg de toename 5,5% en voor Duitsland 4,7%.

De prognoses voor de olieprijzen blijven onzeker vanwege de huidige geopolitieke omstandigheden. Begin maart overschreden de olieprijzen de grens van 100 US$. Hoewel voor 2022 wordt uitgegaan van vallende prijzen, is er wat dit betreft geen zekerheid.

In het rapport is een speciaal hoofdstuk gewijd aan Zwitserland, waar aardolieproducten in de binnenvaart het grootste vrachtsegment vormen. Het aandeel van de Rijn in de modal split ligt bij de invoer van aardolieproducten naar Zwitserland bij 24%, terwijl pijpleidingen met 36% in 2020 het grootste modale aandeel voor hun rekening namen.

Bekijk het volledige rapport via deze link

CCNR Markt Observatie – Februari 2021

Nieuwe markten in de binnenvaart worden essentieel in het kader van een transitie naar een meer duurzame transportsector en een klimaatneutrale Europa. Ook binnenvaart in de 21e eeuw kampt met verschillende knelpunten, zowel op het gebied van levering als vraagzijden. Aan de aanbodzijde laagwater en hun negatieve effecten vragen om een diversificatie van de werkgebieden van schepen, naar meer stedelijke waterweglogistiek waar het waterpeil lager is kritisch. Aan de vraagzijde zijn de vooruitzichten voor verschillende goederensegmenten wijzen op verzadiging of zelfs achteruitgang (bijvoorbeeld kolen). Terwijl de energietransitie de productportfolio van de binnenvaart, creëert het ook potentieel, in de vorm van nieuwe markten

De CCR heeft in haar thematisch rapport van februari nieuwe markten onderzocht!


De volgende nieuwe markten voor de binnenvaart zijn daarbij bekeken:

  1. Stedelijk personen- en goederenvervoer over het binnenland schepen.
  2. Nieuwe ladingstromen gestimuleerd door circulair economie strategieën.
  3. Transport van hernieuwbare energiebronnen of componenten voor hun generatie.

Bekijk het volledige rapport via deze link

CCNR Markt Observatie – November 2021

Het nieuwe bulletin over de Europese binnenvaart dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking met de Europese Commissie wordt uitgebracht, is onlangs verschenen. 

De vervoersprestatie (TKM, ton-kilometer) over de binnenwaterwegen van de EU heeft sinds het derde kwartaal 2020 een klein, nogal aarzelend herstel getoond. In het eerste kwartaal van 2021 (KW1 2021) lag de vervoersprestatie 4,0% hoger dan in KW1 2020. De Rijnoeverstaten boekten een algemene stijging van 1,0%, terwijl de Donaulanden een dynamischere ontwikkeling lieten zien (+14,8%), dankzij een toegenomen vervoer van graan.

Wanneer men differentieert naar de verschillende vrachtsegmenten voor de Rijn blijkt dat het vervoer van droge lading (ijzerertsen, steenkolen en graan) licht gestegen is, terwijl de tankvaart in KW1 2021 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zwakkere resultaten behaalde. Dit was te wijten aan het geringere vervoer van aardolieproducten als gevolg van de pandemie voor de mobiliteitssector.

In de loop van 2021 zijn de aardolieprijzen en dus ook de brandstofprijzen gestegen, waarbij de opwaartse trend die aan het einde van 2020 inzette, aanhield. In KW2 2021 lagen de olieprijzen rond de 50 euro per 100 liter. De prognoses voor de brandstofprijzen gaan voor 2022 op grond van de verwachte aardolieprijzen uit van een prijs tussen de 54 en 60 euro per 100 liter.

Lees het volledige rapport op de CCNR Market Observation website of download het rapport rechtstreeks hier.

CCNR Markt Observatie -Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 – Europese Binnenvaart

Het nieuwe jaarrapport van de marktobservatie in Europa over het jaar 2021 gaat uitgebreid in op de marktsituatie en de ontwikkelingen in de Europese binnenvaart in 2020. Het jaar 2020 is gekenmerkt door lockdowns en uitzonderlijke beperkingen die ook de binnenvaart heeft beïnvloed. Het reële BBP krom in de EU in 2020 met 6%, oftwel meer dan tijdens de financiële crisis in 2009(-4%).

De ontwikkeling van de transport- of vrachtprijzen in 2020 hield in het algemeen gelijke tred met de vraag: na een daling in de eerste helft van het jaar, herstelden zich de vrachtprijzen voor droge lading op de Rijn in de tweede helft van het jaar.


De vrachtprijzen voor vloeibare lading werden beïnvloed door de daling van de olieprijzen in maart, die in april en mei een tijdelijke opleving van het vervoer bewerkstelligden. Het gevolg was dat de vrachtprijzen voor gasolie en aanverwante producten tijdelijk een stuk hoger kwamen te liggen. Dit effect ebde echter weg en in de tweede helft van het jaar kwamen de vrachtprijzen uiteindelijk uit op een veel lager prijsniveau.

Voor het vrachtvervoer wordt alles bij elkaar genomen gerekend op herstel in 2021-2024, omdat de industriële productie in de belangrijkste markten die gebruik maken van de binnenvaart (staal en chemische producten, raffinaderijen, de vraag naar aardolieproducten en de bouw) naar verwachting weer zal aantrekken. Wel gaat men ervan uit dat de economische activiteit tot eind 2022 nog onder het niveau van eind 2019 zal blijven

In Hoofdstuk 3 – Waterstanden & Vrachtprijzen is de database van CITBO opnieuw beschikbaar gesteld om analyses te maken over de tankvaart in FARAG- en RIJN-gebieden. Prijsevoluties per vervoerssegment en contract zijn o.a. gegevens die de CCNR op een inzichtelijke manier verwerkt heeft.

Lees het volledige rapport op de CCNR Market Observation website of download het rapport rechtstreeks hier.

CCR Markt Observatie – Editie April 2021

Het Market Insight rapport van april 2021 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de binnenvaart van het jaar 2020.

De vervoersprestaties (TKM) op de binnenwateren in de EU is in de eerste drie kwartaal van 2020 met 8,1% gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2019. In de twee grootste binnenvaartlanden, Duitsland en Nederland, was de daling respectievelijk 11,9 en 6,8%. Voor de Rijn kan een daling van 11% wordenwaargenomen.

Alles bij elkaar genomen was het veranderingspercentage minder negatief dan gevreesd werd begin 2020 toen de pandemie uitbrak.

In het kielzog van de daling van de olieprijzen als gevolg van de pandemie, zijn de brandstofprijzen (gasolie/diesel) tussen het eerste en tweede kwartaal van 2020 met 32% gedaald. Toen de Europese economie aan het einde van het tweede en begin van het derde kwartaal weer wat aantrok, stegen zij weer (met 17%). Tussen het derde en vierde kwartaal liepen de brandstofprijzen weer met 3% terug. Voor de olieprijzen gaan verschillende prognoses voor 2021 uit van een lichte prijsverhoging en op basis daarvan wordt verwacht dat de brandstofprijzen in de binnenvaart met 5 à 7% hoger zullen komen te liggen.

Lees het volledige rapport op de CCNR Market Observation website of download het rapport rechtstreeks hier.

CCNR Markt Observatie – November 2020

Het Market Insight rapport van november 2020 bevat de belangrijkste cijfers met betrekking tot de binnenvaart voor de eerste helft van het jaar 2020.

Twee vrachtsegmenten ontsprongen de dans. De aardolieproducten konden namelijk profiteren van de scherpe prijsdaling, waardoor invoer, transport en opslagactiviteiten voor stookolie gestimuleerd werden. Het vervoer van vloeibare producten lag op hetzelfde niveau als het jaar ervoor, zowel op de Rijn als op de Midden-Donau.

Voor aardolieproducten waren de prijzen in de eerste helft van het jaar vrij stabiel, omdat de olievoorraden werden aangevuld. Maar deze effecten zetten niet door in de tweede helft van het jaar en de vrachtprijzen in de tankvaart lopen nu weer terug.

Lees het volledige rapport op de CCNR Market Observation website of download het rapport rechtstreeks hier.